Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZPoplatníci daní

Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů.


Poplatníkem daně darovací je nabyvatel. Při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejde-li o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ručitelem.


Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je:

 • převodce (prodávající), nabyvatel je v tomto případě ručitelem,
 • nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě,
 • oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitosti darováním,
 • převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí. Převodce a nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně.

Jde-li o převod vlastnictví nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, považuje se každý z manželů za samostatného poplatníka a jejich podíly za stejné, pokud nejsou podíly dohodnuty nebo stanoveny jinak.


V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

 

Čas podání daňového přiznání
Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické nebo dani darovací, a to do 30 dnů ode dne:

 • pravomocně skončeného řízení o dědictví
 • v němž je smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo rozhodnutí či jiná listina doručena poplatníkovi daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí,
 • v němž je uzavřena smlouva o darování movitého majetku, poskytnut dar do ciziny, přijat dar z ciziny, dovezena do tuzemska věc pořízená z prostředků darovaných v cizině nebo nabyt jiný majetkový prospěch, jde-li o daň darovací,
 • účinnosti smlouvy o úplatném či bezúplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, jde-li o daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí.

Splatnost daní
Daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.

 

Tři skupiny poplatníků
Poplatníci se dělí následujícím způsobem:

 1. v přímé příbuzenské linii (pokrevní potomci ve všech stupních - syn, vnuk, pravnuk a pokrevní předci - otec, děd, praděd atd. a dále manželé)
 2. v pobočné příbuzenské linii – sourozenci, tety, strýci, švagři, snachy
 3. ostatní fyzické a právnické osoby, tzv. obmyšlení

Poplatníci z první skupiny jsou od daně osvobozeni, ale je vždy nutné podat daňové přiznání.