Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZSilniční daň

Daň silniční patří mezi přímé daně. Téměř vše co se týká silniční daně upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

 

Předmět daně jsou:
Předmětem daně jsou všechna vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Dále jsem patří silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla používána k podnikání. Vozidla musí být registrovaná a provozovaná v České republice.

Předmětem daně nejsou:
Speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla. Dále vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Osvobozeni od daně jsou:

 • vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L,
 • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
 • vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,
 • vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, vozidla zdravotnické,
 • vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení,
 • vozidla speciální samosběrová (zametací), vozidla správců komunikací s výjimkou osobních automobilů.

Poplatníci daně
Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která:

 • je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,
 • užívá vozidlo v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, nebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

Poplatníkem daně je rovněž:

 • zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla
 • stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Pozn. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, daň platí společně a nerozdílně.


Základ daně
Základem daně je:

 1. zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,
 2. součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,
 3. největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Vznik a zánik daňové povinnosti
Vznik daňové povinnosti
U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti o předmětu daně.

 

Zánik daňové povinnosti
Daňová povinnost zaniká v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.

 

Daňové přiznání
Daňové přiznání podává poplatník, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (např. za rok 2009 do 31. 1. 2010).

 

Zálohy na silniční daň
Zálohy jsou splatné čtyřikrát ročně:

 

do 15. dubna (na leden až březen)
do 15. července (na duben až červen)
do 15. října (na červenec až září)
do 15. prosince (na říjen a listopad)
zbytek doplatíme s daňovým přiznáním - do 31.ledna

 

Zálohy můžeme rovněž uhradit i na celý rok dopředu.

 

Výpočet silniční daně
Viz kalkulačka silniční daně