Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZDaň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Je stanovena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.


Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
1) Rezidenti

 • Občané s trvalým bydlištěm na území ČR, případně občané, kteří se v ČR zdržují alespoň 183 dnů v roce. Ti podléhají dani z příjmů svými celosvětovými příjmy.

2) Nerezidenti

 • Občané, kteří podmínky rezidentury nesplňují. Patří sem občané, kteří v ČR bydliště nemají, ale zdržují se obvykle v ČR pouze za účelem studia nebo léčení. Ti odvádějí daň pouze z příjmů dosažených na území ČR.

Předmět daně

 • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (převážně mzdy a platy)
 • příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
 • příjmy z kapitálového majetku – dividendy, úroky z vkladů na účtech, apod.
 • příjmy z pronájmu – pronájem nemovitostí, pravidelný pronájem movitých věcí
 • ostatní příjmy – příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí a movitých věcí, výhry v loteriích, atd.

Přehled nejdůležitějších příjmů osvobozených od daně z příjmů

 • Příjmy z prodeje nemovitosti (pokud v něm prodávající měl bydliště)
  • Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje bytu nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku.
  • Příjmy z prodeje jiných nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nejsou osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let.
 • Příjmy z prodeje movitých věcí
  • Příjmy z prodeje motorových vozidel, lodí, letadel jsou od daně osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 1 rok.
  • Příjmy z prodeje movitých věcí, které byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, jsou od daně osvobozeny až po pěti letech od jejich vyřazení z obchodního majetku.
 • Přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy
 • Přijatá plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škody
  • kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu nebo jako náhrada za škody způsobené na obchodním majetku,
  • kromě plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem,
 • Přijaté pojistné plnění z pojištění osob
 • Příjmy sociálního charakteru
 • Cena z veřejné soutěže
  • cena plynoucí ze zahraničí je však od daně osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována příjemcem na veřejně prospěšné účely (věda, vzdělání, kultura, atd.),
 • Cena z reklamní soutěže
 • Cena z reklamního slosování
  • s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže,
 • Cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč
 • Ocenění v oblasti kultury
 • Odměny vyplácené zdravotní správou
  • např. dárcům krve,
 • Stipendia
 • Výpomoci od zaměstnavatele
  • např. sociální výpomoc nejbližším pozůstalým při úmrtí zaměstnance,
 • Úroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory
 • Příjmy z prodeje cenných papírů
  • osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji přesáhne dobu 6 měsíců,
 • Příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno
 • Kursový zisk
  • při směně peněž z účtu vedeného v cizí měně,
  • nesmí jít o podnikatelský účet a nesmí se jednat o obchody na tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu,
 • - Příjmy z provozu malých vodních elektráren
  • do výkonu 1 MW,
  • větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na využití geotermální energie,
  • v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu a v následujících pěti letech,

Příjmy vyňaté z předmětu daně
Některé druhy příjmů nepodléhají dani z příjmů fyzických osob. Podle zákona jsou to:

 • příjmy získané zděděním (podléhají dědické dani)
 • příjmy získané darováním (podléhají darovací dani)
 • příjmy získané vydáním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva
  • nesmí se ovšem jednat o příjmy a dary od zaměstnavatele, nebo získané v souvislosti s podnikáním nebo s jinou samostatnou výdělečnou činností,
 • úvěry a půjčky
 • příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů
 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů
 • příjmy, které občanovi přiznal Evropský soud pro lidská práva a které je Česká republika povinna uhradit
 • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí, a to za stravu a ubytování (au-pair)
 • příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti
 • příjmy z vypořádání společného jmění manželů a z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů
 • částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny

Daňové přiznání
Kdo podává daňové přiznání
Daňové přiznání je povinen podat každý:

 • jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu,
 • kdo měl příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky od více plátců současně, z nichž byla sražena záloha na daň (typicky dvě a více zaměstnání současně),
 • uplatňuje slevu na dani (na manželku, částečný invalidní důchod, plný invalidní důchod, je držitelem průkazu ZTP/P) a daňové zvýhodnění.

Kdo nemusí podat daňové přiznání
Daňové přiznání nemusí podat ten, kdo:

 • měl příjmy pouze od jednoho nebo postupně od více plátců daně a u všech těchto plátců daně podepsal na zdaňovací období 2009 prohlášení k dani (tzv. růžovku) a nemá jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč,
 • má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí a jsou vyjmuty ze zdanění.

Termín daňového přiznání
Daňové přiznání se musí podat nejpozději do 31. Března. Pokud fyzické osobě přiznání zpracovává daňový poradce, nebo má podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, platí delší lhůta do 30. června.