Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZDaň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Je stanovena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.


Poplatníci daně z příjmů právnických osob

  • veškeré právnické osoby,
  • poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí,
  • poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je:

  • kalendářní rok (období nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců začínajících měsícem lednem)
  • hospodářský rok (období nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden)
  • období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka,
  • rozdělení obchodní společnosti či družstva do konce kalendářního roku, nebo hospodářského roku, ve kterém byla fúze nebo převod jmění na společníka,
  • účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.

Předmět daně
Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li stanoveno jinak.


Ustanovení definuje jeden z daňových prvků – předmět daně. Předmět daně je vymezen jako obecná hospodářská skutečnost: příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Vymezení daňového objektu je základem pro stanovení daňového základu, ze kterého se daň vyměřuje.


U poplatníků, kteří nejsou založeni za účelem podnikání, jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného.

 

Osvobození od daně
Osvobozeny od daně z příjmů právnických osob jsou členské příspěvky na straně právnických osob, pokud jde o osoby s nepovinným členstvím.

 

Osvobozeny jsou vymezené příjmy státem registrovaných církví a náboženských společností. Pokud jde o příjmy kostelních sbírek a příjmy za církevní úkony, jsou osvobozeny od daně z důvodu jejich charitativního určení.

Od daně z příjmů právnických osob jsou paušálně osvobozeny příjmy státních fondů, které existují podle zvláštních předpisů, např. příjmy Státního fondu životního prostředí České republiky.

 

Dále jsou od daně osvobozeny příjmy Fondu dětí a mládeže, existujícího podle zvláštního zákona a mnoho dalších různých osvobození od daně.

 

Daňové přiznání
Daňové přiznání se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta.


Zákon o daních z příjmů stanoví poplatníkům povinnost nepeněžité povahy – podat přiznání k dani z příjmů právnických osob. Ustanovení se týká poplatníků, kteří jsou založeni za účelem podnikání (podnikatelské subjekty), i poplatníků, kteří nejsou založeni za účelem podnikání (nepodnikatelské subjekty) a jsou pro účely zákona o daních z příjmů daňovými neziskovými subjekty. Pokud jde o podnikatelské subjekty, je povinnost podání daňového přiznání podat bez ohledu na to, zda vykáží základ daně nebo nikoli nebo jestliže mají daňovou ztrátu. Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob má i poplatník, který nevykáže základ daně nebo vykáže daňovou ztrátu.
Daňové přiznání podávají poplatníci (právnické osoby) nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

 

Výpočet daně z příjmů právnické osoby za pro rok 2012
Viz kalkulačka daně z příjmů